Wat zijn je fiscaal- en boekhoudkundige verplichtingen?

Fiscaal

  • BTW: voor de opstart van je zelfstandige activiteit moet je nagaan of je btw-plichtig bent. Als dat het geval is, moet je naar het ondernemingsloket gaan.
  • Belastingen: als je een eenmanszaak hebt, dan val je onder de personenbelasting. Je betaalt belastingen op je beroeps- en andere inkomen verminderd met de beroepsuitgaven. De personenbelasting heeft progressieve tarieven (belastingschijven). Voor een vennootschap bestaat het stelsel van de vennootschapsbelasting. De winst, dit is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven, wordt belast tegen een vast tarief van ongeveer 33 %. Voor kleine ondernemingen kan dit tarief verlaagd worden naar 25 %.
  • Roerende voorheffing: indien een vennootschap dividenden of interesten betaalt of toekent, moet zij een roerende voorheffing van 30 % inhouden. Onder welbepaalde voorwaarden zijn er  vrijstellingen.
  • Bedrijfsvoorheffing: een vennootschap die bezoldigingen, voordelen van alle aard (terbeschikkingstelling van een firmawagen, een laptop, een gsm, een woning…) betaalt of toekent, moet bedrijfsvoorheffing inhouden.

Boekhouding

Elke onderneming in België moet in principe een boekhouding voeren. Niet iedere onderneming heeft dezelfde boekhoudkundige verplichtingen. De wet maakt een onderscheid naargelang de rechtsvorm (bv. vennootschap of niet), volgens het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal.

Aarzel niet advies in te winnen bij boekhouder of accountant.